ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
7.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25583.พระราชบัญญัติกําหนดแผน
8.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

1.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560
2.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
3.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2559
4.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
5.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง (เขียนชื่อเต็ม)