พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ยื่น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวจะปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นขอใบอนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และมีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าดูคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ เว็บไซต์ info.go.th

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน

2) สำรวจเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในการรับบริการภาครัฐ

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น