กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 มีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้

– เด็กที่สมัครเข้าเรียน อายุ 3 ปี จะต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

– เด็กที่สมัครเข้าเรียน อายุต่ำกว่า 3 ปี จะต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยใช้เอกสารประการรับสมัคร ดังนี้

– ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง

– สูติบัตร ฉบับจริง

– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา

– รูปถ่ายเด็กที่สมัครเรียน ขนาดรูป 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

– และสมุดบันทึกสุขภาพพร้อมประวัติการรับวัคซีน

โดยขอความร่วมมือให้ท่านผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านมาในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3570-4758

โดยจะรับสมัครเด็กในพื้นที่ตำบลวัดตูมก่อนเป็นลำดับแรก กรณีรับสมัครแล้วไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดจะรับสมัครเด็กที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม ในวันที่ 1 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ ภายในวันและเวลาราชการ