กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 และเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลต่อการเริ่มการจัดเก็บภาษีปีแรกคือ ปี พ.ศ. 2563 โดยกฎหมายดังกล่าวจะมาแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านมารู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากวิดีโอคลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง