ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558

1.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/039/10.PDF

2. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/018/2.PDF

3.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีี เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกํากับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/039/6.PDF

4. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีีเรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะพ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/039/7.PDF

5.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/039/8.PDF

6.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดสถาน2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/039/9.PDF

7.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีีเรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/039/11.PDF