กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมจึงเห็นสมควรขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

1. การแจ้งประเมินภาษี ขยายเวลาถึงเดือนกรกฎาคม 2564

2. การชำระถาษีตามแบบแจ้งประเมิน ขยายเวลาถึงภายในเดือนสิงหาคม 2564

3. การผ่อนชำระภาษี

– งวดที่ 1 ขยายเวลาถึงภายในเดือนสิงหาคม 2564

– งวดที่ 2 ขยายเวลาถึงภายในเดือนกันยายน 2564

– งวดที่ 3 ขยายเวลาถึงภายในเดือนตุลาคม 2564

4. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ ขยายเวลาถึงภายในเดือนกันยายน 2564

5.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน ขยายเวลาถึงภายในเดือนตุลาคม 2564

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2451 หรือ 0-3570-4758

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564