อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 กำหนดไว้ว่า ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สมัยและให้ดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมได้  ณ ห้องประชุม   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป