อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เรียกประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กำหนดไว้ว่า ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนดแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สมัยและให้ดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวัน  นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป