อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด 2 การประชุม ข้อ 20 และข้อ 21 ว่าด้วยการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565  ดังนี้  คือ

1. การประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565  ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดให้มี 4 สมัย  ดังนี้

1.1 สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง กำหนดตั้งแต่วันที่   10 – 24  มกราคม      พ.ศ.  2565

1.2  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง กำหนดตั้งแต่วันที่   1 – 15    พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

1.3  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม กำหนดตั้งแต่วันที่   1 – 15    สิงหาคม      พ.ศ.  2565

1.4  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  กำหนดตั้งแต่วันที่      1 – 15    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565

2.  และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  (สมัยแรกของปีถัดไป) สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566  ในวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566