อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ (การประชุม) ข้อ ๒๒ กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดไว้ว่า ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สมัยและให้ดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564 จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมได้ ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564