ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวัดตูม
เรื่อง รายชื่อผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และมีสัญชาติไทย และอยูในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน รายละ 400 บาท ตอคน ตอเดือน เปนเวลา 12 เดือน นั้น อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าดวยหลักเกณฑการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 องคการบริหารสวนตําบลวัดตูม ไดดําเนินการรับลงทะเบียนผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ โดยจะปดประกาศเปนระยะเวลา 15 วัน หากไมมีผูคัดคานใหถือวาผูมีรายชื่อตามบัญชี แนบทายประกาศนี้เปนผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผูคัดคานขอใหแจงที่องคการบริหารสวนตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิ์จะไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่นเพื่อแสดงวา เด็กเกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด