บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชน ฟรี! บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม