ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยรัฐบาลได้ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนและสาธารณะ โดยประกาศให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่มีอันตรายต่อสาธารณะ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป