ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าน้ำประปาเฉพาะของหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

**จากเดิม** ที่ผู้ใช้บริการต้องไปชำระค่าน้ำประปา ณ ที่ทำการของหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

**เปลี่ยนเป็น** วิธีการเก็บเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการในหมู่บ้านอื่นๆ ในเขตตำบลวัดตูม

โดยวิธีการดำเนินการ จะมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ไปส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าน้ำประปาแต่ละเดือน ณ สถานที่ที่อยู่หรือที่บ้านพักอาศัยของผู้ใช้บริการที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ

โดยเมื่อท่านได้รับใบแจ้งหนี้จากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ท่านสามารถชำระเงิน ด้วยวิธิใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1.ชำระเป็นเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมขอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐาน หรือ

2.นำใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ไปติดต่อชำระเงินที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ

3.สแกนจ่ายชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดท้ายใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ทั้งนี้ต้องทำการสแกนจ่ายไม่เกินวันที่ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยท่านสามารถใช้สลิปจากการสแกนจ่ายเงินที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่นของธนาคาร เป็นหลักฐานในการชำระเงิน โดยในการสแกนจ่ายชำระเงินจะต้องไม่เกินวันที่ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ หากเกินกำหนดท่านต้องมาติดต่อชำระเงิน ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เท่านั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการน้ำประปาที่อยู่ในเขตหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ได้รับทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการเก็บเงินค่าน้ำประปาที่ท่านได้ใช้ในรอบเดือนธันวาคม 2566

พร้อมขอเน้นย้ำแจ้งให้ผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดได้รับทราบว่า แถบบาร์โค้ดเคลือบพลาสติก ที่ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมาตรวัดน้ำ ไม่สามารถใช้สแกนเพื่อชำระเงินค่าน้ำประปาได้ แต่จะมีไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมใช้บันทึกจำนวนหน่วยน้ำประปาที่ใช้ในแต่ละเดือนเท่านั้น