องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมติให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากอาคาร ที่พักอาศัย และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่น และห้ามไม่ให้ดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป กรณีที่ประชาชนผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยขอแนะนำวิธีการดูแลตนเองสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ดังนี้

– ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

– ทานอาหารแบบสุกผ่านความร้อน โดยใช้ช้อนกลางส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

– หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก

– ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ หรือจาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด

– หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

– งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

– ยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

และขอย้ำเตือนให้ประชาชนเช็คอิน “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนในเอกสารทุกครั้ง ที่ไปยังพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งติดตั้งแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์มือถือ อยู่ใกล้ใคร อยู่ที่ไหน ก็อุ่นใจ แจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้สะดวก ในการติดตามและแจ้งข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงต่อการพบเชื้อโควิด-19

ร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ / หมอชนะ