องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอเรียนเชิญท่านผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เชิญรับเงินสวัสดิการเป็นเงินสดได้ บริเวณโดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่งช่วงเวลาเพื่อลดความแออัดของผู้รับบริการ และวิธีการเพื่อปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้

– เรียนเชิญท่านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเงินสด ในหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม รับเงินสวัสดิการเป็นเงินสดได้ ในเวลา 10.00 – 11.00 น.

– เรียนเชิญท่านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเงินสด ในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม รับเงินสวัสดิการเป็นเงินสดได้ ในเวลา 11.00 – 12.00 น.

โดยมีข้อกำหนดให้ผู้มาติดต่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดไว้ให้ ขอให้นำปากกาติดตัวมาเองเพื่อมาลงชื่อในเอกสารรับเงิน เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เด็กที่มีอายุตำกว่า 5 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ไม่ควรมารับเงินด้วยตนเอง ให้พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน