องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และจะปิดรับการลงทะเบียนในเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นเวลา 1 เดือน ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2564 จึงขอเรียนเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

– เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

– มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลวัดตูม แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ  ผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

– ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ถึงปี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 1 จะได้รับในเดือนเกิดนั้น หากเกิดวันที่ 2 เป็นต้นไปจะได้รับในเดือนถัดไป  หากไม่มีระบุวันที่เกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคมของปี โดยเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอลงทะเบียน ดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

– สมุดบัญชีเงินฝาก ได้ทุกธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

โดยสามารถติดต่อขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันและเวลาราชการ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3570-4758