งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่พื้นที่ในตำบลวัดตูมประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย ถึงแม้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตาม ทำให้ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมจึงประกาศขยายกำหนดเวลาให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

– การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดเวลาเดิม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 กำหนดเวลาที่ขยาย ภายในเดือนมีนาคม 2566

– การประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดเวลาเดิม ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดเวลาที่ขยาย ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

– การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดเวลาเดิม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กำหนดเวลาที่ขยาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

– การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี กำหนดเวลาเดิม ภายในเดือนเมษายน 2566 กำหนดเวลาที่ขยาย ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

– การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดเวลาที่ขยาย

งวดที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2566

งวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2566

– การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ กำหนดเวลาเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 กำหนดเวลาที่ขยาย ภายในเดือนสิงหาคม 2566

– การแจ้งรายการภาษีที่ค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน กำหนดเวลาเดิม ภายในเดือนมิถุนายน 2566 กำหนดเวลาที่ขยาย ภายในเดือนกันยายน 2566

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3535-2451 หรือหมายเลข 0-3570-4758

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

ชาวตำบลวัดตูม ร่วมกันเสียภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา