ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา