ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3