ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านผู้การ) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา