ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (หน้าบ้านนายวันชัย) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา