[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 7
  • File Size 2.08 MB
  • File Count 1
  • Create Date มีนาคม 5, 2024
  • Last Updated มีนาคม 22, 2024

รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชานชนมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในมาตรา 67 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความสะอาดทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะจารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ เป็นหลักสำคัญของกระจายอำนาจ นอกจากจะทำให้รัฐสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุดแล้วยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ที่เข็มแข็งให้กับชุมชน และทำให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทของตนที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนด้วย

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน และสามารถพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นสิ่งสำคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการที่จะสร้างแผนงานให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อที่จะยกระดับให้ประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการบริหารงาน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้ทุกกลุ่มงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจงานให้เป็นไปตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล สามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. ร่วมวางแผน มีภารกิจงาน ดังนี้
1.1 การจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลการบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1.3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
1.4 การประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปี

2. ร่วมดำเนินการ มีภารกิจงาน ดังนี้
2.1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ การสังคมสงเคราะห์
2.2 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่างๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
2.5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.6 การลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือต่างๆ
2.7 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

3. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีภารกิจงาน ดังนี้
3.1 การจัดกิจกรรม อบต.วัดตูม เคลื่อนที่
3.2 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
3.3 กระดานถาม - ตอบ ติดต่อ สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), เพจเฟซบุ๊ก (Facebook), บัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account)

4. ร่วมติดตามและประเมินผล มีภารกิจงาน ดังนี้
4.1 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการประจำปี
4.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Report-Participation-2567-Part1