[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 3
  • File Size 542.20 KB
  • File Count 1
  • Create Date ตุลาคม 25, 2023
  • Last Updated ตุลาคม 25, 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงาน การรับ-จ่าย เงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน