[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 481.41 KB
  • File Count 1
  • Create Date กันยายน 16, 2016
  • Last Updated มิถุนายน 16, 2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

เพื่อให้การบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นไปโดยสอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้ใช้ เป็นแนวทางในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ แนบท้ายประกาศนี้