[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 3
  • File Size 192.64 KB
  • File Count 1
  • Create Date พฤษภาคม 4, 2017
  • Last Updated มิถุนายน 14, 2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ด้วยปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้านในเขตตำบลวัดตูม ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบล วัดตูม” ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด พร้อมติดตั้งตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ชุมชนทั่วทั้งพื้นที่