• Version
  • Download 2
  • File Size 5.57 MB
  • File Count 1
  • Create Date มกราคม 12, 2021
  • Last Updated พฤษภาคม 12, 2021

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จำนวนทั้งสิ้น 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่า

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมของระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 85.20 โดยเรียงตามลำดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการดังนี้

1. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40

2. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20

3. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00

4. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านถนนและไฟฟ้าสาธารณะ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00

 ข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจ

          ผลการสำรวจ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัจจัยที่ครบถ้วนก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ แต่มีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. งานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

2. งานด้านการจัดเก็บรายได้ ควรให้บริการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

3. งานด้านถนนและไฟฟ้าสาธารณะ ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. งานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรเพิ่มช่องการในการติดต่อประสานงาน และแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านบน