• Version
  • Download 3
  • File Size 113.51 KB
  • File Count 1
  • Create Date กรกฎาคม 13, 2020
  • Last Updated กรกฎาคม 13, 2020

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561