การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน   พฤติกรรมที่ควรกระทำ (Do's) 1. จงรักภักดีต่อชาติ รักษาผลประโยชน์และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 2. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ 3. ปฏิบ [...]

2024-02-22T11:32:52+07:00กุมภาพันธ์ 11th, 2024|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 – 2/2566)

[...]

2023-03-16T15:04:23+07:00มีนาคม 16th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [...]

2023-03-21T10:19:07+07:00มีนาคม 16th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565 [...]

2023-03-09T11:38:03+07:00มีนาคม 9th, 2023|