รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-12T13:17:20+07:00เมษายน 12th, 2022|

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด [...]

2021-05-11T04:46:54+07:00เมษายน 23rd, 2021|