การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2024-02-23T15:23:52+07:00กุมภาพันธ์ 23rd, 2024|

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2024-02-23T15:14:20+07:00กุมภาพันธ์ 23rd, 2024|

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2023-03-08T15:57:01+07:00มีนาคม 8th, 2023|

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-03-16T16:13:53+07:00เมษายน 12th, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [...]

2022-04-12T11:50:38+07:00มีนาคม 1st, 2022|

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด [...]

2023-03-16T16:14:41+07:00เมษายน 23rd, 2021|

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการแ [...]

2021-05-11T04:37:34+07:00มกราคม 5th, 2021|