การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาเห็นช [...]

2021-05-12T03:19:55+07:00พฤษภาคม 7th, 2021|

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ก [...]

2021-05-12T03:14:44+07:00มีนาคม 19th, 2021|

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลวัดตูม โดยที่ประชุมได้ติดตามการลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ [...]

2021-05-12T02:54:54+07:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2021|