การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2022-04-01T16:29:11+07:00กันยายน 10th, 2021|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-06-15T16:24:03+07:00กันยายน 2nd, 2021|

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ [...]

2022-06-22T16:23:06+07:00กันยายน 1st, 2021|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-06-15T16:20:11+07:00สิงหาคม 26th, 2021|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-06-15T16:15:32+07:00กุมภาพันธ์ 11th, 2021|

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริ [...]

2021-05-12T06:29:07+07:00มกราคม 12th, 2021|

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [...]

2020-07-14T07:20:48+07:00กรกฎาคม 14th, 2020|

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-07-14T05:30:09+07:00กรกฎาคม 14th, 2020|

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 [...]

2020-07-13T09:22:51+07:00กรกฎาคม 13th, 2020|