รายงานต่างๆ

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริ [...]

2021-05-12T06:29:07+07:00มกราคม 12th, 2021|

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [...]

2020-07-14T07:20:48+07:00กรกฎาคม 14th, 2020|

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-07-14T05:30:09+07:00กรกฎาคม 14th, 2020|

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 [...]

2020-07-13T09:22:51+07:00กรกฎาคม 13th, 2020|

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของผู้บริหาร [...]

2020-07-02T02:48:56+07:00กรกฎาคม 2nd, 2020|

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-07-01T08:33:59+07:00กรกฎาคม 1st, 2020|

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) [...]

2020-06-30T08:53:39+07:00มิถุนายน 30th, 2020|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-08-04T10:25:12+07:00พฤษภาคม 29th, 2020|

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [...]

2020-07-14T04:39:12+07:00เมษายน 29th, 2020|

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-07-09T08:15:04+07:00เมษายน 9th, 2020|