รายงานต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [...]

2023-03-10T17:09:35+07:00กันยายน 26th, 2022|

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 โครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 19,149,600 บาท - รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 19,149,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 โครงการ เบิกจ่ายงบ [...]

2023-05-09T11:41:44+07:00เมษายน 1st, 2022|

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2022-04-01T16:29:11+07:00กันยายน 10th, 2021|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-06-15T16:24:03+07:00กันยายน 2nd, 2021|

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ [...]

2022-06-22T16:23:06+07:00กันยายน 1st, 2021|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-06-15T16:20:11+07:00สิงหาคม 26th, 2021|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-06-15T16:15:32+07:00กุมภาพันธ์ 11th, 2021|

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริ [...]

2021-05-12T06:29:07+07:00มกราคม 12th, 2021|