ข้อบัญญัติ อบต.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 [...]

2018-05-23T04:24:49+07:00พฤษภาคม 23rd, 2018|

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

[...]

2017-10-02T05:23:41+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|

ข้อบัญญัติจังหวัด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลวัดตูม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2536

[...]

2017-10-02T05:23:18+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พ.ศ. 2557

[...]

2017-10-02T05:22:51+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|