สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564) [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 [...]