การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/25 [...]

2022-04-29T16:00:44+07:00เมษายน 29th, 2022|ภาพกิจกรรม|

การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสธน พูลสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการระดมความคิดเห็นและ [...]

2022-04-28T15:21:01+07:00มีนาคม 30th, 2022|ภาพกิจกรรม|

การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดย [...]

2022-04-27T11:21:06+07:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2022|ภาพกิจกรรม|

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมวัยตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม มูลนิธิก้าวพิเศษ โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และตัวแทนภาคประชาชน ได้ทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาค [...]

2022-04-22T11:49:03+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2022|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาเห็นช [...]

2021-05-12T03:07:22+07:00พฤษภาคม 7th, 2021|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ก [...]

2021-05-12T03:15:37+07:00มีนาคม 19th, 2021|ภาพกิจกรรม|

การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2021-04-20T07:09:44+07:00มีนาคม 1st, 2021|ภาพกิจกรรม|

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห [...]

2021-04-23T03:18:20+07:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มช [...]

2021-03-16T08:54:40+07:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความ [...]

2021-03-16T08:48:35+07:00ธันวาคม 15th, 2020|ภาพกิจกรรม|