ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาเห็นช [...]

2021-05-12T03:07:22+07:00พฤษภาคม 7th, 2021|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ก [...]

2021-05-12T03:15:37+07:00มีนาคม 19th, 2021|ภาพกิจกรรม|

การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2021-04-20T07:09:44+07:00มีนาคม 1st, 2021|ภาพกิจกรรม|

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม กำนันตำบลวัดตูม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลวัดตูม พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการประชุมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมวางแผน ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขป [...]

2021-03-16T08:25:53+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|ภาพกิจกรรม|

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห [...]

2021-04-23T03:18:20+07:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มช [...]

2021-03-16T08:54:40+07:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความ [...]

2021-03-16T08:48:35+07:00ธันวาคม 15th, 2020|ภาพกิจกรรม|

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดช้างใหญ่ พร้อมด้วยโรงเรียนวัดตูม โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดตูม พระอารามหลวง และวัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2021-03-18T02:53:06+07:00กรกฎาคม 7th, 2020|ภาพกิจกรรม|

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุม บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2021-03-18T02:42:54+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมหนูน้อยนักธรรมนำหนูไปวัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรมนำหนูไปวัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมวสมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ วัดตูม พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพ [...]

2020-08-05T04:01:44+07:00กรกฎาคม 12th, 2019|ภาพกิจกรรม|