ข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมและสถานที่ให้บริการ

ตามพระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมขึ้น [...]