ข้อมูลทั่วไป

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้้ามัน หรือลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็น ผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลง เมื่อเป็นเช่นนั้ [...]

2020-08-13T04:47:46+00:00สิงหาคม 8th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|

ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน “มาใช้น้ำอย่างประหยัด”

ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน "มาใช้น้ำอย่างประหยัด" ข้อมูลประชาสัมพันธ์ โดย กรมทรัพยากรน้ำ   [...]

2020-08-13T02:44:59+00:00กรกฎาคม 10th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Say No to Faom”

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย "Say No to Faom" [...]

2020-08-13T03:21:38+00:00พฤษภาคม 17th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย “ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย "ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" การเลือกตั้งท้องถิ่น ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [...]

2020-08-12T10:11:14+00:00พฤศจิกายน 12th, 2018|ข้อมูลทั่วไป|

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย”พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย"พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย" ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง   [...]

2020-08-12T10:11:43+00:00พฤศจิกายน 10th, 2018|ข้อมูลทั่วไป|

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงข [...]

2017-10-02T06:42:13+00:00ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลทั่วไป|

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2017-10-02T06:41:33+00:00ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลทั่วไป|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 [...]

2017-10-02T06:40:56+00:00ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลทั่วไป|