ข้อมูลทั่วไป

รณรงค์สร้างวินัยการออม เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ ไทยแลนด์ 4.0

ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยการออมสำหรับคนทุกช่วงวัย ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [...]

2023-06-25T14:55:22+07:00กรกฎาคม 25th, 2022|ข้อมูลทั่วไป|

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดย สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร มาตรการป้องกันเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น [...]

2023-06-30T15:22:20+07:00กันยายน 1st, 2021|ข้อมูลทั่วไป|

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้้ามัน หรือลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็น ผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลง เมื่อเป็นเช่นนั้ [...]

2020-08-13T04:47:46+07:00สิงหาคม 8th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|

ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน “มาใช้น้ำอย่างประหยัด”

ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน "มาใช้น้ำอย่างประหยัด" ข้อมูลประชาสัมพันธ์ โดย กรมทรัพยากรน้ำ   [...]

2020-08-13T02:44:59+07:00กรกฎาคม 10th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Say No to Faom”

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย "Say No to Faom" [...]

2020-08-13T03:21:38+07:00พฤษภาคม 17th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย “ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย "ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" การเลือกตั้งท้องถิ่น ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [...]

2020-08-12T10:11:14+07:00พฤศจิกายน 12th, 2018|ข้อมูลทั่วไป|

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย”พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”

แผ่นพับส่งเสริมประชาธิปไตย"พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย" ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง   [...]

2020-08-12T10:11:43+07:00พฤศจิกายน 10th, 2018|ข้อมูลทั่วไป|

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงข [...]

2017-10-02T06:42:13+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลทั่วไป|