คู่มือแนวทางการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

คู่มือแนวทางการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เลือกก่อนใช้...คิดก่อนทิ้ง...ลดขยะ "ขยะ" ให้โลก เพื่อตำบลวัดตูมที่น่าอยู่ของเรา [...]

2022-06-20T15:09:21+07:00ตุลาคม 4th, 2021|ข้อมูลด้านสุขภาพ|

งดการจุดไฟเผาในที่โล่งทุกประเภท

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือ จากสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่ง เป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ มีผลต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมื [...]

2022-06-20T15:55:12+07:00มีนาคม 4th, 2021|ข้อมูลด้านสุขภาพ|

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-06-20T14:16:07+07:00กุมภาพันธ์ 3rd, 2021|ข้อมูลด้านสุขภาพ|

รู้ทันยาเสพติด

แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ รู้ทันยาเสพติด เลือกที่จะ...ไม่...ดีกว่าเสียใจภายหลัง ที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [...]

2017-10-02T06:07:00+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลด้านสุขภาพ|

วัยรุ่นไทยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วัยรุ่นไทยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มา สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย [...]

2017-10-02T06:06:19+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลด้านสุขภาพ|

การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์…ป้องกันและรักษาได้

เอชไอวี เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องในคน ส่วนโรคเอดส์ หมายถึงกลุ่มอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ได้เป็นแต่กำเนิด ปัจจุบันนี้การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทย จากรายงานขององค์การอนามัยโลกคาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกประมาณ 35 ล้านคนเมื่อสิ้นปี [...]

2017-10-02T06:05:34+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|ข้อมูลด้านสุขภาพ|