About wattum

This author has not yet filled in any details.
So far wattum has created 208 blog entries.

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:33:48+07:00เมษายน 28th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

กำหนดการมอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอเรียนเชิญท่านผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เชิญรับเงินสวัสดิการเป็นเงินสดได้ บริเวณโดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่ [...]

2022-04-20T09:11:24+07:00เมษายน 20th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 [...]

การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสธน พูลสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการระดมความคิดเห็นและ [...]

2022-04-28T15:21:01+07:00มีนาคม 30th, 2022|ภาพกิจกรรม|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:34:44+07:00มีนาคม 21st, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้ [...]

2022-04-20T09:17:41+07:00มีนาคม 10th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 1 https://youtu.be/5bGMqMEWTjA ตอนที่ 2 https://youtu.be/WgK8MPLyjK4 ตอนที่ 3 https://youtu.be/sa5AF ตอนที่ 4 https://youtu.be/ktTDSrmz5mA [...]

2022-04-20T09:32:27+07:00มีนาคม 7th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดย [...]

2022-04-27T11:21:06+07:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2022|ภาพกิจกรรม|

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 มีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้ - เด็กที่สมัครเข [...]

2022-02-22T11:00:01+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2022|ข่าวเผยแพร่|