wattum

About wattum

This author has not yet filled in any details.
So far wattum has created 98 blog entries.

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ก [...]

2021-03-19T08:14:06+00:00มีนาคม 19th, 2021|Uncategorized, ภาพกิจกรรม|

การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2021-03-16T05:02:57+00:00มีนาคม 1st, 2021|ภาพกิจกรรม|

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม กำนันตำบลวัดตูม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลวัดตูม พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการประชุมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมวางแผน ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขป [...]

2021-03-16T08:25:53+00:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|ภาพกิจกรรม|

ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมติให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากอาคาร ที่พักอาศัย และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกั [...]

2021-01-27T08:53:47+00:00มกราคม 11th, 2021|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [...]

2020-12-30T11:32:59+00:00ธันวาคม 30th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห [...]

2021-03-16T09:08:44+00:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มช [...]

2021-03-16T08:54:40+00:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [...]

2021-01-13T03:09:19+00:00ธันวาคม 16th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความ [...]

2021-03-16T08:48:35+00:00ธันวาคม 15th, 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2020-11-12T04:08:21+00:00พฤศจิกายน 9th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|