คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มาตรฐานการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ฉบับเพิ่มเติม [...]