วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

 1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 2. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 3. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 5. ส่งเสริมการศึกษา
 6. จัดให้มีสนามเด็กเล่น ลานกีฬา และสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)

 1. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
 5. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว
 7. 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
 2. อนุรักษ์การท่องเที่ยวแบบไทย
 3. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
 5. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 6. ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย