องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมช่วยสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมทั้งการฝึกอบรม บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมและการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 -2 มีนาคม ที่ผ่านมา