องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม มูลนิธิก้าวพิเศษ โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และตัวแทนภาคประชาชน ได้ทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมวัยตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อค้นหาเด็กในช่วงวัยต่างๆ ที่มีพัฒนาการล่าช้าและมีปัญหาความบกพร่องทางพัฒนาการให้ได้รับคัดกรองพัฒนาการอย่างถูกต้อง และได้รับการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการรวมทั้งแก้ไขปัญหาพัฒนาการบกพร่อง สำหรับรายที่มีปัญหาได้รับการดูแลส่งต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องตามลำดับลำดับขั้นตอนเพื่อวินิจฉัยและแก้ไข โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจเข้าใจแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม มูลนิธิก้าวพิเศษ ตัวแทนภาคประชาชน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลวัดตูม และศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อร่วมกำหนดแผนงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการสร้างระบบช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูมให้เติบโตอย่างสมวัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ภาคีเครือข่าย ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
ติดต่อประสานงาน จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย อำนวยความสะดวกและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งจำเป็นต่าง ๆ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน

2. สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
สนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมและการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลและสรุปข้อมูล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม
สนับสนุนบุคลากรและอาสมัครสาธารณสุขชุมชนในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก การตรวจประเมินคัดกรองและประสานงานในการช่วยเหลือส่งต่อเด็กกลุ่มเป้าหมายในรายที่มีปัญหาให้ได้รับการวินิจฉัยหรือส่งต่อเพื่อช่วยเหลือแก้ไขอย่างถูกวิธี

4. มูลนิธิก้าวพิเศษ
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาดูแล ช่วยเหลือสำหรับเด็กที่มีภาวะความต้องการจำเป็นพิเศษ ประงานกับเครือข่ายที่ดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษ เพื่อมาร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลวัดตูม

5. โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ)
สนับสนุนข้อมูลและบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาเด็กในสถานศึกษา ร่วมตรวจประเมินคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และช่วยเหลือดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมายในรายที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานความร่วมมือ สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับพ่อ แม่และผู้ปกครอง

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่
สนับสนุนข้อมูลและบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาเด็กในสถานศึกษา ร่วมตรวจประเมินคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และช่วยเหลือดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมายในรายที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานความร่วมมือ สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับพ่อ แม่และผู้ปกครอง

7. ตัวแทนภาคประชาชน
สนับสนุนการดำเนินงานในการลงพื้นที่ชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชนและครอบครัวของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลวัดตูม รวมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานประชุมวางแผน  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตุม ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลังจากนั้นคณะทำงานได้มีการลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ ในทุกรายไตรมาส ซึ่งคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565