องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) และศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น บริเวณอาคารเรียน โรงเรียนวัดตูม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความกล้าแสดงออก เตรียมความพร้อมให้เด็กมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีสติปัญญาเข้มแข็ง เติบโตเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยมีเด็กนักเรียน เยาวชน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา