“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ โรงเรียนโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) และศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น บริเวณอาคารเรียน ศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดูช้างใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความกล้าแสดงออก เตรียมความพร้อมให้เด็กมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีสติปัญญาเข้มแข็ง เติบโตเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยมีเด็กนักเรียน เยาวชน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา