นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นวิทยากรพิเศษ ตามหนังสือเรียนเชิญจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เพื่อบรรยายเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเทคโนโลยีการจัดการวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องเรียน 104 อาคาร 1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา