เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดย นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมประชุม เป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทุกคนยึดถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ใน ก่อน ขณะ หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบอันอาจจะเกิดขึ้นได้