ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรมนำหนูไปวัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมวสมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ วัดตูม พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา